THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ADTIMA

1. Giới Thiệu

 • 1.1 Dịch vụ Adtima hoặc Dịch vụ: là một loại hình dịch vụ quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ sau: brand awareness, content marketing, lead generation, CRM model, innovatives updates, theo đó Người sử dụng mong muốn được tiếp cận và sử dụng dịch vụ đúng với nhu cầu.
 • 1.2 Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Adtima (“Thỏa Thuận”) này bao gồm các điều khoản, điều kiện được sở hữu và/hoặc vận hành và/hoặc quản lý bởi Công ty Cổ phần ADTIMA.
 • 1.3 Để sử dụng bất kỳ Dịch vụ Adtima, Người sử dụng cần đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này; trường hợp Người sử dụng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này thì Người sử dụng cần ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng các Dịch vụ.
 • 1.4 Trước khi sử dụng Dịch vụ, Bạn cần đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Adtima này (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi) và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin, đặc biệt là những điều khoản miễn trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của ADTIMA, những điều khoản hạn chế đối với quyền lợi của Bạn cũng như những điều khoản riêng biệt khác.
 • 1.5 Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, điều kiện nào trong Thỏa Thuận này, Bạn vui lòng không sử dụng Dịch vụ Adtima và ngay lập tức đóng, gỡ bỏ hoàn toàn Dịch vụ ra khỏi thiết bị của Bạn.
 • 1.6 Việc Bạn tham gia, sử dụng Dịch vụ được hiểu là Bạn đồng ý với toàn bộ các điều khoản, điều kiện của Thỏa Thuận Sử Dụng này và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin, cũng như các điều khoản khác được Thỏa Thuận Sử Dụng này, Chính Sách Bảo Mật Thông Tin viện dẫn đến, cùng với các bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

2. Định nghĩa

ADTIMA Chúng tôi : Công ty Cổ Phần ADTIMA, là một bên trong Thỏa thuận này.

Người sử dụng, Người dùng/ Bạn : Đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào sử dụng Dịch vụ, là bên còn lại chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này và những Quy chế, chính sách liên kết khác (nếu có).

Tài khoản : Là dữ liệu cần thiết để đăng nhập sử dụng Dịch vụ.

Nền tảng : Là các website/ứng dụng quảng cáo có chức năng hiển thị, phát các nội dung quảng cáo.

Thiết bị : Là các phần cứng vật lý được dùng để truy cập vào Tài khoản cho mục đích sử dụng Dịch vụ.

Nội dung người sử dụng : Là nội dung dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh và các dạng thể hiện khác do Người sử dụng tải lên Nền tảng phù hợp với Thỏa thuận này.

3. Tài Khoản

 • (i) Để sử dụng Dịch vụ, Người sử dụng có thể cần phải đăng ký Tài khoản Zalo. Trong trường hợp này, bên cạnh việc tuân thủ Thỏa Thuận Sử Dụng này, Bạn còn phải tuân thủ đầy đủ Quy chế sử dụng Zalo ID tại đây.
 • (ii) Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản liên kết (Google, Facebook) (sau đây gọi là "Tài Khoản Liên Kết"). Tùy từng thời điểm, Dịch vụ có thể cho phép Bạn sử dụng Tài Khoản Liên Kết để đăng nhập, tuy nhiên Bạn tuân thủ đầy đủ Thỏa Thuận Sử Dụng này và nhà cung cấp dịch vụ nơi Bạn khởi tạo Tài Khoản Liên Kết, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm về việc sử dụng các Tài Khoản Liên Kết để đăng nhập vào Dịch vụ.
 • (iii) Người sử dụng sẽ chịu mọi trách nhiệm, kể cả trách nhiệm pháp lý và trước pháp luật về mọi hoạt động, hành vi được thực hiện thông qua tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ. Trường hợp có bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào phát sinh do Người sử dụng bị lộ thông tin tài khoản và/hoặc mật khẩu, ADTIMA sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho Người sử dụng.

Điều 3: Hành vi vi phạm

Người sử dụng có quyền sử dụng Dịch vụ, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây:

 • (i) Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra Dịch vụ mới hoặc phiên bản phát sinh trên cơ sở Nền tảng này;
 • (ii) Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ dữ liệu cấu thành Nền tảng cho bất kỳ bên thứ ba ngoại trừ những phần dữ liệu mà Người sử dụng là chủ sở hữu hợp pháp;
 • (iii) Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Nền tảng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
 • (iv) Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Nền tảng hoặc nội dung Nền tảng;
 • (v) Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Nền tảng;
 • (vi) Lợi dụng Nền tảng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của ADTIMA, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
 • (vii) Đăng nhập và sử dụng Dịch vụ bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi ADTIMA;
 • (viii) Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Nền tảng, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các Dịch vụ phái sinh, công việc hoặc dịch vụ;
 • (ix) Lợi dụng Nền tảng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc; phân biệt và gây chia rẽ chủng tộc; xúc phạm, làm tổn hại quyền lợi hợp pháp của các cá nhân hoặc tổ chức;
 • (x) Lợi dụng Nền tảng để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;
 • (xi) Lợi dụng Nền tảng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi ADTIMA trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào và/hoặc quấy rối, tác động tiêu cực tới trải nghiệm của Người sử dụng khác;
 • (xii) Các hình thức vi phạm khác.

4. Thu thập, Sử dụng và Bảo vệ thông tin người dùng

Bằng việc sử dụng Tài khoản để đăng nhập và sử dụng Dịch vụ, Người sử dụng đồng ý và chấp thuận rằng chúng tôi có quyền áp dụng những biện pháp kỹ thuật cho mục đích thu thập và xử lý các dữ liệu liên quan đến Tài khoản của Người sử dụng (Sau đây gọi là “Thông tin tài khoản”). Chúng tôi thực hiện thu thập và xử lý thông tin cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Người sử dụng, cụ thể như sau:

4.1) Thông tin do Người sử dụng cung cấp, bao gồm:

 • (i) Thông tin dữ liệu cá nhân do Người sử dụng cung cấp nhằm định danh của Người sử dụng khi khởi tạo Tài khoản cũng như trong suốt quá trình Người sử dụng sử dụng Dịch vụ bao gồm: Số điện thoại, Họ và tên, tuổi, giới tính, mối quan hệ gia đình, số CMND/CCCD/Passport, nơi sinh; thư điện tử (nếu có); địa chỉ.
 • (ii) Nội dung Người sử dụng khởi tạo công khai hoặc chủ động cung cấp cho Chúng tôi trong quá trình sử dụng Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn: Dòng trạng thái; ảnh đại diện, ảnh bìa; tên liên hệ tùy chỉnh; thông tin khảo sát Người sử dụng điền thông qua Nền tảng.
 • (iii) Trường hợp Người sử dụng là đại diện của Pháp nhân, tổ chức, doanh nghiệp: Tên của Pháp nhân, tổ chức, doanh nghiệp; Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; Địa chỉ trụ sở đăng ký; Địa chỉ liên hệ; Người đại diện theo pháp luật và thông tin của người đại diện theo pháp luật như Người sử dụng cá nhân tại mục (i); Chức vụ; Địa chỉ thư điện tử (email) quản trị; Tên của người quản trị tài khoản; Số điện thoại của người quản trị tài khoản.

4.2) Thông tin do chúng tôi chủ động thu thập bao gồm:

 • (iii) Thông tin Ứng dụng, Thiết bị và Mạng: thông tin liên quan đến hệ điều hành, Thiết bị như là phiên bản, ngôn ngữ mặc định, chất lượng tín hiệu từ Thiết bị, thông tin cookie, mức năng lượng và các dữ liệu tương tự;
 • (iv) Hoạt động của Tài khoản: Thời điểm, tần suất Tài khoản hoạt động trên Nền tảng, nội dung quảng cáo, các tương tác công khai, các giao dịch mà Người sử dụng thực hiện thông qua Tài khoản, báo cáo sự cố, hoạt động trên các website và ứng dụng liên kết đến Dịch vụ của ADTIMA.
 • (v) Danh bạ điện thoại: Dưới sự chấp thuận của Người sử dụng về việc cấp quyền cho Nền tảng truy cập danh bạ điện thoại để đồng bộ liên hệ;
 • (vi) Thông tin vị trí: Dưới sự chấp thuận của Người sử dụng về việc cấp quyền cho Nền tảng truy cập dữ liệu GPS, địa chỉ IP.

4.3) ADTIMA thu thập Thông tin tài khoản với mục đích cung cấp Dịch vụ ổn định và an toàn cho toàn bộ Người sử dụng. Dữ liệu mà chúng tôi thu thập và việc sử dụng các dữ liệu đó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu và cách thức Người sử dụng sử dụng Dịch vụ, cũng như cách Người sử dụng quản lý các hình thức kiểm soát bảo mật của Người sử dụng (ví dụ việc Người sử dụng đồng ý cấp cho Nền tảng các quyền đọc dữ liệu lưu trên thiết bị của Người sử dụng). Các mục đích của việc thu thập dữ liệu bao gồm:

 • (i) Để cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng Thông tin tài khoản mà Người sử dụng cung cấp ban đầu để khởi tạo Tài khoản, định danh Người sử dụng, trả kết quả tìm kiếm liên hệ Người sử dụng khác có trong danh bạ của Người sử dụng, gợi ý liên hệ có thể Người sử dụng quen hoặc để tiến hành sao lưu và khôi phục dữ liệu khi Người sử dụng đổi thiết bị; cung cấp các dịch vụ khác có trên Nền tảng;
 • (ii) Để đề xuất các nội dung cá nhân hoá: Chúng tôi sử dụng Thông tin tài khoản để điều chỉnh và cung cấp các nội dung cá nhân hoá, phù hợp với nhu cầu và mối quan tâm của Người sử dụng (ví dụ đề xuất địa điểm gần Người sử dụng, tiếp thị và quảng cáo);
 • (iii) Để nghiên cứu phát triển các tính năng, dịch vụ: Chúng tôi sử dụng Thông tin tài khoản để tìm hiểu xu hướng, xây dựng thống kê, đánh giá rủi ro, tìm hiểu nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Người sử dụng nhằm dự đoán và thiết kế các tính năng, dịch vụ mới cũng như để duy trì cải thiện các tính năng, dịch vụ khả dụng. Ngoài ra các thông tin này còn giúp chúng tôi khắc phục sự cố kỹ thuật, phát hiện gian lận (nếu có).
 • (iv) Đảm bảo tính ổn định và an toàn của dịch vụ: Chúng tôi sử dụng Thông tin tài khoản để phục vụ mục đích bảo mật, đảm bảo Người sử dụng và những người dùng khác được bảo vệ khỏi các rủi ro mất an toàn thông tin khi sử dụng nền tảng cũng như bảo vệ nền tảng khỏi bị lợi dụng cho các mục đích không được cho phép bởi Thoả thuận này;
 • (v) Để liên lạc với Người sử dụng: Chúng tôi liên lạc với Người sử dụng bằng các Thông tin tài khoản Người sử dụng đã cung cấp, bao gồm thông tin liên hệ của Người sử dụng;

4.4) Chia sẻ dữ liệu:

 • (i) Chúng tôi chia sẻ thông tin tài khoản của bạn cho các công ty con, công ty thành viên thuộc hệ sinh thái ADTIMA nhằm mục đích tạo tài khoản nhanh để Người sử dụng có những trải nghiệm dịch vụ khác nhau trên hệ sinh thái của ADTIMA một cách thuận tiện và hiệu quả.
 • (ii) Nhằm thuận lợi trong việc đăng ký tài khoản, Người sử dụng đồng ý sử dụng tài khoản Zalo để đăng nhập để sử dụng Dịch vụ Adtima. Trong trường hợp tài khoản Zalo bị khóa, xóa, hủy hoặc tạm ngừng thì bạn cũng sẽ không thể đăng nhập được vào Dịch vụ Adtima.

4.5) Thời gian và địa điểm lưu trữ Thông tin tài khoản: Thông tin tài khoản của Người sử dụng sẽ được lưu trữ tại máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam trong một khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng việc cung cấp Dịch vụ theo Thỏa thuận này. Chúng tôi chỉ xử lý Thông tin tài khoản của bạn trong thời gian bạn đồng ý Thoả thuận này và bắt đầu sử dụng nền tảng.

4.6)Cập nhật, sửa đổi và xóa Thông tin tài khoản:

 • (i)Bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của mình, Người sử dụng có thể truy cập tính năng sửa đổi Thông tin tài khoản đã cung cấp bằng các thao tác giao diện người dùng của Nền tảng.
 • (ii)Trường hợp Người sử dụng không đồng ý việc tiếp tục để ADTIMA thu thập và sử dụng Thông tin tài khoản của Người sử dụng, ngoài việc Người sử dụng có thể chủ động vô hiệu hóa quyền truy cập trên Nền tảng, Người sử dụng còn có thể gửi yêu cầu đến ADTIMA nhằm xóa Thông tin tài khoản đang được lưu trữ.
 • (iii)Mọi thông tin liên quan đến yêu cầu xóa tài khoản, rút lại sự đồng ý, rút một phần dữ liệu, cung cấp thông tin sẽ được gửi theo thông tin được quy định tại Điều 8 Thỏa thuận này. Vui lòng lưu ý rằng, chúng tôi sẽ xác thực danh tính của Người sử dụng nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi Người sử dụng trước khi tiến hành xử lý;
 • (iv)Trong trường hợp Người sử dụng đề nghị được rút lại sự “đồng ý” hoặc/và đề nghị rút lại một phần dữ liệu cá nhân, trong trường hợp này chúng tôi rất tiếc không đủ cơ sở dữ liệu để cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng. Vì vậy trong trường hợp này chúng tôi sẽ khóa tài khoản và không thể cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng.
 • iv)Toàn bộ thông tin của Người sử dụng sẽ được lưu trữ thành cơ sở dữ liệu của ADTIMA, được lưu trữ tại ADTIMA kể từ thời điểm Người sử dụng cung cấp là lâu dài.

5. Bảo Mật Thông Tin

 • (a) ADTIMA không ngừng nỗ lực bảo vệ Người sử dụng trước các nguy cơ về an toàn thông tin. Về mặt kỹ thuật, Nền tảng liên tục duy trì tích hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ và chuyên sâu nhằm bảo vệ Thông tin tài khoản của Người sử dụng được lưu trữ và xử lý một cách an toàn. Chúng tôi cung cấp một số công cụ mà Người sử dụng có thể lựa chọn và sử dụng thông qua giao diện người dùng để kiểm soát Thông tin tài khoản, ví dụ tính năng Quyền riêng tư cho phép kiểm soát Người sử dụng khác xem và bình luận Nội dung người sử dụng; tính năng mã hoá đầu cuối giúp bảo vệ toàn diện nội dung tin nhắn, hoặc tính năng cảnh báo nguy cơ bảo mật khi truy cập các đường dẫn đến các website mà hệ thống kỹ thuật của ADTIMA phát hiện.
 • (b) Tuy nhiên, Người sử dụng đồng ý rằng mức độ bảo mật còn phụ thuộc vào Thiết bị Người sử dụng đang sử dụng, kết nối internet hoặc kết nối nội bộ của Người sử dụng và các yếu tố khác thuộc về trách nhiệm của bên thứ ba. Người sử dụng hiểu rõ và chấp nhận rủi ro về bảo mật (nếu có) khi sử dụng Dịch vụ.

6. Sở Hữu Trí Tuệ

Nền tảng được phát triển và sở hữu bởi ADTIMA, trừ Nội dung người sử dụng tải lên Nền tảng, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Nền tảng bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Nền tảng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Nền tảng và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi ADTIMA và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của ADTIMA.

7. Sử dụng dịch vụ

Dịch vụ Adtima nhằm mục đích kết nối giữa khách hàng có nhu cầu và bên cung ứng dịch vụ (“Nhà Cung Cấp”). Chúng tôi sẽ triển khai không thu phí đối với người sử dụng. Các dịch vụ do Nhà Cung Cấp cung ứng cho Người sử dụng sẽ do hoàn toàn Nhà Cung Cấp dịch vụ cung ứng và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vì vậy trước khi xác định sử dụng dịch vụ, Người sử dụng nên cân nhắc và tìm hiểu kỹ về đơn vị Nhà Cung Cấp, loại hình dịch vụ cung cấp và phí dịch vụ do Nhà Cung Cấp dịch vụ cung ứng.

8. Giải quyết khiếu nại

8.1 Mọi khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến Dịch vụ sẽ chỉ được ADTIMA tiếp nhận và phản hồi qua:

 • Người nhận: Bộ Phận Pháp Lý – Công Ty Cổ Phần ADTIMA
 • Số điện thoại hotline 0903167096
 • Email: contact@adtima.vn

8.2 Để thực hiện khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến Dịch vụ, tài khoản của Bạn cần phải là tài khoản đã được định danh đầy đủ để ADTIMA có cơ sở tiếp nhận và liên hệ với Bạn. Trường hợp tài khoản của Bạn chưa được định danh đầy đủ hoặc ADTIMA có cơ sở hợp lý để cho rằng thông tin Bạn cung cấp là không chính xác thì ADTIMA có quyền từ chối giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bạn đến khi Bạn cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.

9. Từ chối trách nhiệm đảm bảo

 • (a) Mặc dù chúng tôi nỗ lực tối đa để duy trì tính ổn định của Dịch vụ, tuy nhiên những nỗ lực đó có thể sẽ không đáp ứng được mọi kỳ vọng của Người sử dụng. Trừ khi được rõ ràng trong Thỏa thuận này, dù rõ ràng hay ngụ ý, ADTIMA không đưa ra bất cứ đảm bảo nào bao gồm nhưng không giới hạn những bảo đảm về tính ổn định của Dịch vụ, bảo mật an toàn thông tin, tính xác thực của thông tin mà Người sử dụng tiếp nhận trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
 • (b) Trong mọi trường hợp, Người sử dụng đảm bảo rằng Người sử dụng sẽ miễn trừ ADTIMA khỏi mọi trách nhiệm liên quan đến bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào gây ra bởi việc Người sử dụng sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Dịch Vụ.
 • (c) ADTIMA sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, an ninh, bảo mật cần thiết theo quy định của pháp luật và theo các tuyên bố, cam kết chất lượng của ADTIMA để bảo mật thông tin cá nhân của Người sử dụng. Mặc dù vậy, các rủi ro liên quan đến việc cung cấp, bảo mật dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet hay qua các phương tiện kỹ thuật sẽ luôn tiềm ẩn và KHÔNG CÓ HỆ THỐNG KỸ THUẬT HAY BIỆN PHÁP AN NINH, BẢO MẬT NÀO LÀ AN TOÀN TUYỆT ĐỐI hay có thể chống lại được tất cả các "hacker", "tamper" (những người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin); do đó, trong trường hợp thông tin cá nhân của Người sử dụng bị lộ do bị hack hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của ADTIMA thì Người sử dụng theo đây đồng ý miễn cho ADTIMA toàn bộ trách nhiệm có liên quan.
 • (d) Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, Người sử dụng đồng ý sẽ bồi thường cho ADTIMA đối với mọi thủ tục tố tụng liên quan đến bên thứ ba phát sinh từ hoặc liên quan đến các khiếu nại về việc Người sử dụng sử dụng Dịch vụ, hoặc vi phạm Thỏa thuận. Điều khoản bồi thường này bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý hay chi phí phát sinh từ các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, phán quyết, tiền phạt, chi phí kiện tụng và chi phí pháp lý.

10. Luật áp dụng

- Tất cả các vấn đề, nội dung và bất kỳ bất đồng, tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện Thỏa Thuận này đều được giải thích và điều chỉnh theo quy định của pháp luật nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. ADTIMA và Người sử dụng tại đây thừa nhận luật áp dụng để giải quyết tranh chấp, bất đồng nếu có giữa các bên liên quan đến Dịch vụ chỉ là pháp luật của Việt Nam và không dẫn chiếu đến luật của bất kỳ quốc gia nào khác trong mọi trường hợp.

- Trân trọng cảm ơn Người sử dụng đã sử dụng Dịch vụ của ADTIMA.