Thỏa thuận liên quan đến lệnh trừng phạt kinh tế & chống rửa tiền

Các Bên đồng ý rằng, việc tuân thủ các Lệnh trừng phạt kinh tế của các Tổ chức Quốc tế và tuân thủ các quy định về Phòng chống rửa tiền là nghĩa vụ của mọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định nêu trên, chúng tôi yêu cầu tất cả các đối tác của chúng tôi (bao gồm bất kỳ công ty con, công ty liên kết, chi nhánh và nhân sự của đối tác, gọi chung là “Đối Tác”), khi thiết lập giao dịch, ký kết hợp đồng hoặc ký kết các thỏa thuận khác có giá trị tương đương (“Giao Dịch”) với chúng tôi, Công Ty Cổ Phần ADTIMA và các công ty con, công ty liên kết với Công ty Cổ Phần ADTIMA (sau đây gọi chung là “ADTIMA”), cần phải tuân thủ đầy đủ Thỏa Thuận Liên Quan Đến Lệnh Trừng Phạt Kinh Tế và Chống Rửa Tiền (“Thỏa Thuận AML”) này trong suốt thời gian thực hiện (các) Giao Dịch.

(Đối tác/ADTIMA sẽ được gọi riêng rẽ là “Bên” hoặc gọi chung là “Các bên”)

Cam Đoan Và Đảm Bảo Của Các Bên

 • Các Bên cam đoan và đảm bảo rằng, trong sự hiểu biết tốt nhất của mình, Các Bên hoặc bên thứ ba đang nhân danh Đối Tác/ADTIMA hoặc Đối Tác/ADTIMA đang nhân danh để thực hiện Giao Dịch, sẽ KHÔNG:
  • là Chủ thể thuộc danh sách bị cấm vận, trừng phạt (như định nghĩa bên dưới); hoặc
  • tham gia bất kỳ giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào dẫn đến việc có thể trở thành Chủ thể thuộc danh sách bị cấm vận, trừng phạt; hoặc
  • thực hiện (các) giao dịch nhằm che dấu, trốn tránh hoặc có mục đích che dấu, trốn tránh hoặc cố gắng vi phạm bất kỳ lệnh cấm vận, trừng phạt nào; hoặc
  • trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện giao dịch vì lợi ích của Chủ thể thuộc danh sách bị cấm vận, trừng phạt; hoặc
  • đang vi phạm hoặc đang bị điều tra liên quan đến cấm vận, trừng phạt hoặc phòng chống rửa tiền.
 • Trong đó:

  Chủ thể thuộc danh sách bị cấm vận, trừng phạt là: cá nhân/công ty/tổ chức (i) bị liệt kê, hoặc bị sở hữu hoặc kiểm soát bởi các chủ thể trong danh sách cấm vận, trừng phạt bởi Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, Ủy Ban Trừng Phạt của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, trong danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Bộ Công An Việt Nam công bố; hoặc (ii) đang là đối tượng bị áp dụng cấm vận, trừng phạt.

 • Mỗi Bên xác nhận và cam kết rằng sẽ không có bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện bởi hoặc nhân danh Bên đó sẽ:
  • dẫn đến một khoản thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho (a) Chủ thể thuộc danh sách bị cấm vận, trừng phạt; (b) bất kỳ pháp nhân nào được sở hữu từ 50% trở lên, trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Chủ thể thuộc danh sách bị cấm vận, trừng phạt; hoặc (c) bất kỳ cá nhân nào khác mà bị Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, Ủy Ban Trừng Phạt của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc cấm giao dịch bằng các Lệnh trừng phạt hoặc các luật hiện hành khác hoặc các tổ chức, cá nhân do Bộ Công An Việt Nam công bố; và/hoặc
  • sử dụng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp để rửa tiền, hoặc cho mục đích rửa tiền.

Chấm Dứt, Hủy Bỏ Giao Dịch

  Các Bên đồng ý không hủy ngang rằng, trường hợp một Bên vi phạm bất kỳ quy định nào nêu trên thì Bên còn lại có quyền ngay lập tức (i) chấm dứt, hủy bỏ Giao Dịch với Bên vi phạm mà không phải chịu phạt hay bồi thường cho đối tác bất kỳ khoản tiền nào; (ii) yêu cầu Bên vi phạm bồi thường toàn bộ thiệt hại (nếu có) cho Bên bị vi phạm.

Sửa Đổi Thỏa Thuận AML

  Các Bên đồng ý rằng, ADTIMA có toàn quyền sửa đổi bổ sung Thỏa Thuận AML này mà không cần sự đồng ý trước của Đối Tác, miễn là ADTIMA cần thông báo trước cho Đối Tác hoặc công bố trên https://adtima.vn tối thiểu mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự kiến áp dụng.

Tính toàn vẹn của Thỏa Thuận AML

  Thỏa Thuận AML này là một phần không thể tách rời, cấu thành nên các thỏa thuận/hợp đồng/giao kết giữa Các Bên.

Agreement concerning economic sanctions and anti-money laudering

The Parties agree that compliance with Economic Sanctions of International Organizations and compliance with Anti-Money Laundering regulations is the obligation of all businesses, organizations, and individuals.

To ensure compliance with the above provisions, we require all partners (including any of its subsidiaries, affiliates, branches and personnel, hereinafter referred to as “Partner”), when contemplating transactions, entering into contracts or other agreements of equivalent value (“Transaction”) with ADTIMA Joint Stock Company and its subsidiaries, companies affiliated with ADTIMA Joint Stock Company (here in after collectively referred to as “ADTIMA”), to fully comply with this Agreement Concerning Economic Sanctions and Anti-Money Laundering (“AML Agreement”) during the duration of the Transaction(s).

(Partner/ADTIMA hereinafter shall be individually referred to as a “Party” and collectively “Parties”)

Partner’s Representations and Warranties

 • Parties represents and warrants that, to the best of its knowledge, NEITHER Parties nor any third party who is acting on behalf of the Partner/ADTIMA nor the party that Partner/ADTIMA is performing the Transaction on its behalf:
  • is a Restricted Party (as defined below); or
  • engages in any transaction or conduct that would reasonably be expected to result it in becoming a Restricted Party; or
  • has engaged or is engaging in any transaction(s) that evades or avoids, or has the purpose of evading or avoiding, or attempts to violate, any of the prohibitions set forth in any Sanctions; or
  • directly or indirectly, has conducted or is conducting any business dealings or activities with or for the benefit of any Restricted Party; or
  • is in violation of or subject to an investigation relating to sanctions or anti-money laundering.
 • In there:

  Restricted Party means: an individual/entity/organization that is (i) listed, or owned or controlled by the individual/entity/organization on the list of sanctions by the United Nations Security Council, Sanctions Committee of the United Nations Security Council, on the list of organizations and individuals involved in terrorism and terrorist financing announced by the Vietnamese Ministry of Public Security; or (ii) otherwise a target of sanction.

 • Each Party confirms and undertakes that no payments to be made by or on behalf of the Party will :
  • result in a payment, directly or indirectly, to (a) the Restricted Party; (b) any legal entity owned by 50% or more, directly or indirectly, by the Restricted Party; or (c) any other individual who is prohibited from trading by the United Nations Security Council, the Sanctions Committee of the United Nations Security Council by Sanctions or other applicable laws, or organizations and individuals announced by the Ministry of Public Security of Vietnam; and/or
  • be directly or indirectly used for money laundering, or for money laundering purposes.

Termination, Cancellation of Transaction

  The Parties irrevocably agree that in case a Party breaches any of the above provisions, the non-breaching Party has the right to immediately (i) terminate, and cancel the Transaction with the Breaching Party without penalty or compensation and give the partner any money; (ii) request the Breaching Party to compensate for all damages (if any) to the non-breaching Party.

Amendment of AML Agreement

  The Parties agree that ADTIMA has the right to amend and supplement this AML Agreement without the prior consent of the Partner, provided that ADTIMA needs to notify the Partner or public on https://adtima.vn at least fifteen (15) days prior to the expected applicable date.

Entire AML Agreement

  This AML Agreement is an integral part constituting the entire agreement(s)/contract(s)/engagement(s) between Parties.